Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

retour goederen+retour formulier

Algemene voorwaarden

btw nummer:

NL 205546754B01
 
Rabobank IBAN NL 84 RABO 0378429396 BIC RABONL2U

tnv NEDPLEX

O. Capet handelend onder de naam Nedplex is gevestigd aan de Diaconiestraat 8 (4543 CP) te Zaamslag en is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063092.
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Koper: De consument of het bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Verkoper: De aanbieder van producten en/of diensten aan Koper, hierna: Nedplex.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van producten en/of diensten door Nedplex.
7. Producten: De producten die Nedplex levert, zijn plexiglas motorschermen en overige motoraccessoires en
motorreinigingsmiddelen.
8. Dienst: De dienst die Nedplex aanbiedt, betreft het verrichten van (eenvoudige) reparaties en/of installaties op
oproepbasis op verzoek van Koper.
9. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper
gekocht zijn van Nedplex.
10. Oproepovereenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van (eenvoudige) reparaties op
oproepbasis op verzoek van Koper.
11. Website: De website die Nedplex gebruikt is: www.nedplex.com.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Nedplex en iedere Overeenkomst
tussen Nedplex en Klant en op elk product en elke dienst zoals door Nedplex wordt aangeboden. De onderhavige
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nedplex, waarvan voor de uitvoering
enige derden zijn betrokken.
2. De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
met Klant.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele
bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden,
dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Nedplex gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Nedplex is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.
2. Nedplex heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Nedplex
gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten om een goede
beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het
aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van
de overeenkomst (op afstand). Nedplex kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen
met de echte kleuren van het product.
4. Levertijden in offertes van Nedplex zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nedplex niet tot levering van een deel van de in het aanbod
begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn
slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Nedplex heeft aanvaard door een
bestelling te plaatsen voor het gewenste product c.q. de gewenste producten, waarna Nedplex deze schriftelijk
zal bevestigen.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod
is Nedplex daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan
aantonen dat er anders is overeengekomen.
3. Nedplex is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten
begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze
vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
4. Koper, zijnde een consument, kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien het product ongeopend en
ongebruikt is gebleven. Herroeping voor bedrijven is uitgesloten. De retourkosten in geval van herroeping komen
voor rekening van Koper.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Nedplex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nedplex het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nedplex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Nedplex worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Nedplex zijn verstrekt, heeft Nedplex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
4. Nedplex kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan
wel volledige vooruitbetaling.
5. Nedplex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Nedplex is uit gegaan
van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Nedplex bekend was.
6. Koper vrijwaart Nedplex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Nedplex alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven
van leveringstermijnen, gaat Nedplex ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordien die een tijdige
levering in de weg staat. Indien de producten op voorraad zijn, bedraagt de te verwachten leveringstermijn 7
werkdagen indien het afleveradres zich in Nederland bevindt. (Te verwachten) overschrijdingen van de
opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet
of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling
niet tijdig is ontvangen door Nedplex of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper
komen, heeft Nedplex recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding
aan Koper. Koper dient Nedplex schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te
kunnen (op)leveren.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld. De kosten van verzending komen voor rekening van Koper.
4. Indien de koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Nedplex gerechtigd de zaken op
te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
5. Indien de zaken worden bezorgd door Nedplex of een externe vervoerder, is Nedplex, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. Deze bezorgingen geschieden tot
aan de voordeur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan
geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is
overeengekomen.

7. Indien Nedplex gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze aan Nedplex ter beschikking heeft gesteld.
8. Nedplex is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Nedplex is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.
9. Nedplex behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde
vrees voor niet-betaling bestaat.
10. Nedplex verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige
wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
Artikel 7 Onderzoek en reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na
ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden Nedplex erkent geen
aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Nedplex
te worden gemeld op [email protected]. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij
Nedplex, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door
onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het
product.
4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft
ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken. Dergelijke gebreken dienen aan Nedplex terstond na
ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien
van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, dient hij gemotiveerd en onder overlegging van relevant
bewijsmateriaal het gebrek aan te tonen, voor zover daartoe verzocht wordt door Nedplex ter controle van
ingediende reclames.
6. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn
tot afkeuring van de gehele levering.
7. Koper mag, tenzij op grond van door Nedplex erkende reclame en door Nedplex daartoe voorafgaand
verleende schriftelijke toestemming, geen geleverde zaken retour zenden. Enkel ongebruikte en/of ongeopende
producten, in de originele verpakking kunnen teruggenomen worden. De kosten en het risico van retour komen
voor rekening van Koper. Koper, zijnde een consument, heeft onverminderd het voorgaande altijd recht op
herroeping tot 14 dagen na levering. Het moment van levering betreft het moment waarop het product
daadwerkelijk op het door Koper aangegeven adres door Nedplex of een door Nedplex aangewezen externe
vervoerder is bezorgd. Ongeacht of de producten bij levering in ontvangst zijn genomen door een op dat moment
daar aanwezige derde. De administratie van Nedplex is hierbij te allen tijde leidend, behoudens expliciet
tegenbewijs.
8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de betaling tot uiterlijk 20
werkdagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als door
Koper in eerste instantie betaald.
Artikel 8 Prijzen, betaling en incassobeleid
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw). De prijzen zoals op de website zijn gebaseerd op de
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht-
en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voordelige of nadelige
verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
2. Betaling geschiedt vooraf op de door Nedplex via de website aangegeven methode. Indien een andere
betaaltermijn overeengekomen, dient Koper facturen ineens, doch binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen
op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Nedplex. Enkel na expliciete en
schriftelijke toestemming van Nedplex kunnen partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het
verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5
dagen na factuurdatum gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van
Nedplex op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is
overeengekomen, dient Koper het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst en/of product wordt
opgeleverd.
6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Koper, is Nedplex gerechtigd om de geldende
prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met
inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
8. Nedplex behoudt zich het recht voor om oplevering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling
bestaat.
9. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Koper in verzuim. Indien Koper een
consument betreft, ontvangt Koper alvorens in verzuim te verkeren een nadere schriftelijke herinnering met het
verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen en wordt hij
geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim.
10. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Nedplex zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op
de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Nedplex geleverde zaken blijven eigendom van Nedplex totdat Klant volledig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt
voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Nedplex worden vergoed door Klant.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Nedplex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval dat Nedplex zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds
nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Nedplex of door deze aan te wijzen
derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nedplex zich bevinden en die zaken
onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Klant of enige rechterlijke instantie.
6. Nedplex heeft het recht om de door Klant bestelde product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet
(volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en er geen nadere afspreken zijn gemaakt over een
langere betaaltermijn, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Nedplex. Dit geldt ook voor het in
faillissement verkeren van Klant. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal Nedplex de
producten alsnog zo snel mogelijk leveren aan Klant.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt
voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Nedplex worden vergoed door Klant.
Artikel 10 Garantie
1. Nedplex staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst. Nedplex staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het
geleverde, doch zal Nedplex zich inspannen de producten zonder gebreken te leveren.
2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met
de fabrieksgarantie. Nedplex is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke
individuele toepassing door Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten. Alle
gebruikte / tweedehands producten zijn expliciet uitgesloten van garantie. Indien een dergelijk product niet aan de
in het maatschappelijk verkeer gangbare normen voldoet, kan Nedplex Koper een vervangend product bieden.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Nedplex de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan naar keuze van Nedplex, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging,
verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Nedplex te retourneren en de eigendom aan Nedplex te
verschaffen indien daarom verzocht wordt door Nedplex. Het retourneren van producten komt voor rekening en
risico van Koper.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Nedplex, Koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de
aanwijzingen van Nedplex heeft behandeld.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Nedplex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Nedplex bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en) zonder rechterlijke
overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor
hem uit enige met Nedplex gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance
van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is Nedplex bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Nedplex op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien Nedplex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
5. Nedplex behoudt steeds het recht ook schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op
Koper op het moment waarop de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht.
Artikel 13 Overmacht
1. Nedplex is niet aansprakelijk indien ten gevolge van een overmachtssituatie verplichtingen op grond van de
overeenkomst niet kunnen worden nakomen.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Nedplex, (ii) het niet naar behoren nakomen
van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Nedplex zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Nedplex en (xi) overige situaties die naar het oordeel
van Nedplex buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
3. Nedplex heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Nedplex zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Nedplex leidt tot aansprakelijkheid van Nedplex jegens Koper of
derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Nedplex in rekening
gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde.
2. De aansprakelijkheid van Nedplex beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak
of de vervanging van die zaak -of een onderdeel daarvan- een en ander ter beoordeling van Nedplex.
3. Indien overeengekomen dat Nedplex enige reparatie of installatie zal verrichten op verzoek van Koper, strekt
de verplichting aan de zijde van Nedplex slechts tot een inspanningsverbintenis. Koper kan geen rechten
ontlenen aan eventuele verwachtingen of terzake het uitvoeren van enige reparatie of installatie. Nedplex is in
dergelijke gevallen slechts aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van
Nedplex.

4. Nedplex is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en schade als gevolg van gebruik van door
Nedplex geleverde producten. Een en ander tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij
maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
6. Nedplex is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
7. Nedplex staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Nedplex
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Nedplex is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering indien het product is overgedragen aan een
externe vervoerder.
9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Nedplex vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nedplex binnen een half jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Indien Koper een consument betreft, bedraagt
voorgaande termijn een jaar.
Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nedplex berusten uitsluitend bij Nedplex en worden niet overgedragen
aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Nedplex rusten te
openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedplex. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door
Nedplex opgeleverde zaken, dient Nedplex expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Nedplex rusten anders
te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
Artikel 17 Geheimhouding
1. Nedplex en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het
kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan
verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Nedplex op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en
Nedplex zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nedplex niet gehouden tot enige schadevergoeding
en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Nedplex en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Nedplex gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal
deze slechts conform de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom
gevraagd, zal Nedplex de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens
en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].
2. Indien Nedplex op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 19 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Nedplex of anderszins klachten heeft over de
koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de
betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
[email protected] met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nedplex de klacht in behandeling
kunnen nemen.
3. Nedplex zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Nedplex en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Nedplex kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de
website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nedplex en Koper worden
beslecht bij de bevoegde rechtbank op de locatie van het vestigingsadres van Nedplex, tenzij bepalingen van
dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen