Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

niet aansprakelijkheidsverklaring

Algemene Voorwaarden Nedplex 1. Capet handelend onder de naam Nedplex is gevestigd aan de
  Transportstraat 10A te Terneuzen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063092.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke- of  rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: De consument of het bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: De aanbieder van producten en/of diensten aan Koper, hierna: Nedplex.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van producten en/of diensten door Nedplex. 
 7. Producten: De producten die Nedplex levert, zijn plexiglas motorschermen en overige motoraccessoires en motorreinigingsmiddelen. 
 8. Dienst: De dienst die Nedplex aanbiedt, betreft het verrichten van (eenvoudige) reparaties en/of installaties op oproepbasis op verzoek van Koper.  
 9. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Nedplex.
 10. Oproepovereenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van (eenvoudige) reparaties op oproepbasis op verzoek van Koper.  
 11. Website: De website die Nedplex gebruikt is: www.nedplex.com

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Nedplex en iedere Overeenkomst tussen Nedplex en Klant en op elk product en elke dienst zoals door Nedplex wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nedplex, waarvan voor de uitvoering enige derden zijn betrokken.
 2. De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.Artikel 3 Het Aanbod 

 1. Alle door Nedplex gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nedplex is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
 2. Nedplex heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Nedplex gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Nedplex kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Nedplex zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nedplex niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Nedplex heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen voor het gewenste product c.q. de gewenste producten, waarna Nedplex deze schriftelijk zal bevestigen. 
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Nedplex daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 3. Nedplex is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 4. Koper, zijnde een consument, kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien het product ongeopend en ongebruikt is gebleven. Herroeping voor bedrijven is uitgesloten. De retourkosten in geval van herroeping komen voor rekening van Koper. 

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nedplex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nedplex het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nedplex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nedplex worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nedplex zijn verstrekt, heeft Nedplex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen. 
 4. Nedplex kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. Nedplex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Nedplex is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nedplex bekend was.
 6. Koper vrijwaart Nedplex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6 Levering

 1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Nedplex alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen, gaat Nedplex ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordien die een tijdige levering in de weg staat. Indien de producten op voorraad zijn, bedraagt de te verwachten leveringstermijn 7 werkdagen indien het afleveradres zich in Nederland bevindt. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Nedplex of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Nedplex recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Nedplex schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. De kosten van verzending komen voor rekening van Koper. 
 4. Indien de koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Nedplex gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. 
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Nedplex of een externe vervoerder, is Nedplex, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Nedplex gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Nedplex ter beschikking heeft gesteld. 
 8. Nedplex is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Nedplex is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Nedplex behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te eisen, of een levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 10. Nedplex verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 

Artikel 7 Onderzoek en reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden Nedplex erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Nedplex te worden gemeld op [email protected]. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 24 maanden na levering te worden gemeld (tenzij een langere termijn is overeengekomen). Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedplex op de wijze zoals door Nedplex aangegeven. 
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Nedplex, conform de retour instructies van Nedplex. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper tenzij sprake is van een gebrekkig product gedurende de overeengekomen garantieperiode.
 6. Nedplex is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Nedplex te wijten is, zal Nedplex na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Nedplex.

 

Artikel 8 Prijzen, betaling en incassobeleid

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw). De prijzen zoals op de website zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voordelige of nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 2. Betaling geschiedt vooraf op de door Nedplex via de website aangegeven methode. Indien een andere betaaltermijn overeengekomen, dient Koper facturen ineens, doch binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Nedplex. Enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Nedplex kunnen partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Nedplex op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst en/of product wordt opgeleverd.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Koper, is Nedplex gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 8. Nedplex behoudt zich het recht voor om oplevering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Koper in verzuim. Indien Koper een consument betreft, ontvangt Koper alvorens in verzuim te verkeren een nadere schriftelijke herinnering met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen en wordt hij geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. 
 10. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Nedplex zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Nedplex geleverde zaken blijven eigendom van Nedplex totdat Klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Nedplex worden vergoed door Klant. 
 4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Nedplex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat Nedplex zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Nedplex of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nedplex zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Klant of enige rechterlijke instantie. 
 6. Nedplex heeft het recht om de door Klant bestelde product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en er geen nadere afspreken zijn gemaakt over een langere betaaltermijn, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Nedplex. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Klant. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal Nedplex de  producten alsnog zo snel mogelijk leveren aan Klant.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Nedplex worden vergoed door Klant. 

 

Artikel 10 Garantie

 1. Nedplex staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Nedplex staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde, doch zal Nedplex zich inspannen de producten zonder gebreken te leveren. 
 2. 2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode van twee jaar welke overeenkomt met de wettelijke garantie. Nedplex is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten. Alle gebruikte / tweedehands producten zijn expliciet uitgesloten van garantie.
 3. Indien een dergelijk product niet aan de in het maatschappelijk verkeer gangbare normen voldoet, kan Nedplex Koper herstel of vervanging bieden. Het retourneren van het product komt dan voor rekening en risico van Nedplex.
 4. De wettelijke garantie van twee jaar geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Nedplex, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Nedplex heeft behandeld.Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Nedplex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Nedplex bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en) zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Nedplex gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Nedplex bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Nedplex op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Nedplex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Nedplex behoudt steeds het recht ook schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 12 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Nedplex is niet aansprakelijk indien ten gevolge van een overmachtssituatie verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen worden nakomen.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Nedplex, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Nedplex zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Nedplex en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Nedplex buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Nedplex heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nedplex zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Nedplex leidt tot aansprakelijkheid van Nedplex jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Nedplex in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde. 
 2. De aansprakelijkheid  van Nedplex beperkt  zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging  van die zaak -of een onderdeel daarvan-  een en ander ter beoordeling  van Nedplex.
 3. Indien overeengekomen dat Nedplex enige reparatie of installatie zal verrichten op verzoek van Koper, strekt de verplichting aan de zijde van Nedplex slechts tot een inspanningsverbintenis. Koper kan geen rechten ontlenen aan eventuele verwachtingen of terzake het uitvoeren van enige reparatie of installatie. Nedplex is in dergelijke gevallen slechts aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nedplex.
 4. Nedplex is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en schade als gevolg van gebruik van door Nedplex geleverde producten. Een en ander tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 
 6. Nedplex is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 7. Nedplex staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Nedplex verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Nedplex is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering indien het product is overgedragen aan een externe vervoerder.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Nedplex vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nedplex binnen een half jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Indien Koper een consument betreft, bedraagt voorgaande termijn een jaar. 

 

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nedplex berusten uitsluitend bij Nedplex en worden niet overgedragen aan Koper. 
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Nedplex rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedplex. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Nedplex opgeleverde zaken, dient Nedplex expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Nedplex rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Nedplex en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Nedplex op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Nedplex zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nedplex niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Nedplex en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Nedplex gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal Nedplex de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected]
 2. Indien Nedplex op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Nedplex of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nedplex de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Nedplex zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Nedplex en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Nedplex kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nedplex en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank op de locatie van het vestigingsadres van Nedplex, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen