Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy Policy

Privacyverklaring Nedplex

Dit is de privacyverklaring van Nedplex, gevestigd aan de Transportstraat 10A, (4538AT) te Terneuzen en is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063092. In dit document wordt uitgelegd hoe
Nedplex omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens
betracht Nedplex de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Grondslag verwerking
Bij het verlenen van de diensten van Nedplex worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het
verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Nedplex bent aangegaan. Ook kunnen er
persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website http://www.nedplex.com indien u
hiervoor toestemming hebt gegeven.
Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Nedplex, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel
van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de
overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
Nedplex verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Contact- en NAW-gegevens;
- E-mailadres;
- Financiële gegevens;
- Bestelhistorie;
- Gebruikersnaam en wachtwoord ten behoeve van het account;
- IP-adres;
- Locatiegegevens;
- Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie.
Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Nedplex biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.
Indien voor specifieke doeleinden uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te
geven.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Nedplex verwerkt worden, hebben ten doel om:
- Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en de uitvoering
daarvan;
- Het uitvoeren van de overeenkomsten;
- Het leveren van de door u aangeschafte producten;
- Het verrichten van betalingen;
- Nakomen van wettelijke verplichtingen;
- Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
- Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
Bewaartermijn
De door Nedplex verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. De
persoonsgegevens worden niet doorverkocht. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond
van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.
Verwerking door derden
Nedplex deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens
gedeeld worden zijn:
- Websitebeheerder, ten behoeve van het onderhouden van de website. De categorie van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, financiële gegevens,
accountgegevens, e-mail- en/of IP-adres en de bestelhistorie.

- Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
- Payment Provider ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
- Externe vervoerdersmaatschappij ten behoeve van het leveren van de producten. De categorie van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, e-mailadres en
locatiegegevens.
Beveiliging van Persoonsgegevens
Nedplex neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend
met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden
van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.
Website
Door het gebruiken van de website www.nedplex.com stem je in met deze disclaimer. Nedplex behoudt zich het
recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Nedplex
aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het
gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een
gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op
de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Nedplex.
Cookieverklaring
Nedplex maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag Nedplex cookies op uw apparaat
opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is
uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van
de website.
De cookies die Nedplex gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming
gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen
zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook
cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst.
Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst.
Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de
cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst
Nedplex je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Op de website van Nedplex worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden
geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Nedplex informatie niet kan koppelen
aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via [email protected].
Browserinstellingen:
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de
cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen
van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
- Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
- Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
- Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
verkrijgen.
- Recht op beperking van de verwerking
Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem
hiervoor contact op met Nedplex.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
Nedplex, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens
tevens aan Nedplex over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke
aan wie ze verstrekt waren.
- Recht van bezwaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip
van profilering op basis van die bepalingen. Nedplex staakt de verwerking van de persoonsgegevens
tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de
belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of
onderbouwing van een rechtsvordering.
Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Nedplex met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via [email protected] of het opgegeven
telefoonnummer 0031 115 432 008 Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen ten aanzien van
uw eigen persoonsgegevens verzoekt Nedplex u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt
hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy.
Nedplex zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.

U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
Nedplex kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie
gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.
Deze versie is opgesteld op 3 juni 2019.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen